Vroege training

Dyslexie  is erfelijk. Als één van de ouders dyslectisch is  dan is er 70% kans  dat een kind ook  dyslectisch  wordt.

Dyslexie  ontstaat in de periode, waarin een kind spreektaal ontwikkelt . Dat duurt ongeveer  vier  jaar. In die tijd leert het  kind,  dat door het zeggen van letterklanken,  woordjes  gevormd kunnen worden.  Woord  en  de woordeigen letterklank worden  daarbij onbewust gekoppeld.

Bij dyslexie  ontstaat  deze koppeling  niet of slecht. Het kind  moet zoeken  naar de juiste letterklanken bij het vormen van een woord. . Het leidt tot woordvindingsproblemen. Het  zoeken naar de juiste letterklanken zorgt  ervoor dat  het spreken en  het  lezen en spellen moeizaam gaat.


Het  kind kan bij het horen van taal wel de woorden onderscheiden  maar niet de aparte  klanken in het woord. Daardoor  blijft het woord  één klankgeheel en worden de  klanken niet letterspecifiek. Wel kan het kind de spraakbeweging bij het zeggen van de letterklanken  tactiel kinetisch onderscheiden.

Vroege  training maakt hiervan gebruik door het kind woorden te leren vanuit de moedertaal. Bij het zeggen van de letter leert het kind de spraakbeweging  te onderscheiden. Dit door het toepassen van Promt  gerelateerde  technieken, waarbij de plaats  waar de letter  wordt  gevormd,  aangeraakt wordt ;  door visuele imitatie , waardoor het kind ziet hoe de klank  wordt gevormd en door het gebruik van  klankgebaren.   

Door deze extra aandacht voor de spraakbeweging  in combinatie met de vorming van woorden in de moedertaal, leert het kind in het woord  de aparte foneemklanken beter  te onderscheiden.

Het wordt  beschreven  in het boek "Wordt mijn kind dyslectisch" uitgave  Boekscout.nl ,   waarin nader wordt ingegaan op de mogelijkheden om het  jonge kind  vroegtijdig hulp te geven.


kernwoorden   wordt  mijn kind dyslectisch   vroege training  fonologisch tekort